Eğitim Anlayışımız

Çözüm Akademi Okulları, “okul”un bir ekol olması gereğinden hareketle Türk Milli Eğitim sisteminde yeni bir ekol olma iddiasıyla modellenmiştir. 21. yüzyıl insanını yetiştirmek, çağlar boyunca insanlığın her türlü birikimini kullanarak, bireyi kendisi ve çevresi ile uyum içinde, mutlu, yaratıcı ve üretici bir insan olarak yetiştirmenin yollarını bulabilmeyi gerektirir. Bu çabanın bir ürünü olarak Çözüm Akademi Okulları, bireye aktif öğrenme rolü yükleyen, öğrenen merkezli eğitim anlayışını benimseyen bir okuldur. Bu nedenle okul ortamlarımız öğrenme-öğretme yaklaşımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Çözüm Akademi Okulları’nda gerçek hayat problemlerinin farkına varma, bu problemlere yönelik çözüm önerileri üretme temelli, yaparak yaşayarak öğrenme ve öğrenilenlerin gerçek yaşamla bağının kurularak öğrenilenlerin uygulamaya aktarılması öğretim sürecinin esasını oluşturur. Okulumuzda bilimin uygulama boyutu tüm süreçlerde dikkate alınır ve öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilecekleri özgün öğrenme ortamları ve fırsatları sunulur.

Çözüm Akademi Okulları’nda eğitimin ve okulun varlık gayesinin öğrencinin başarı ve mutluluğu olduğuna inanılır. Öğrencilerin öğrendikten sonra başarılı ve mutlu olacaklarına değil, öğrenme ve başarı için mutlu olmalarının gerekli olduğuna inanırız. Okullarımızda her çocuk değerlidir, saygıyı hak eder, öğrenir, gelişir ve kendi potansiyelini gerçekleştirir.

Çözüm Akademi Okulları’nda uygun şartlar ve uyaranlar sağlandığında tüm öğrencilerin öğrenebileceğine inanan bir felsefe hâkimdir. Okulun amacı; öğrencilere uygun öğrenme ve gelişme fırsatlarını, uygun zamanda, uygun ortamlarda, etkin süreçlerle ve lider öğretmenlerle sunmaktır. Tam öğrenmenin mantığını benimseyen öğretmenlerimiz; öğrencilerin öğrenme süreçlerinde ipucu, katılım, pekiştirme ve düzeltme kavramlarını önemserler. Aynı şekilde tam öğrenme yaklaşımının kuramsal boyutları ölçme ve değerlendirme süreçlerinde de dikkate alınır.

Çözüm Akademi Okulları’nda; laboratuvar, atölye ve kulüp (seçmeli dersler) çalışmalarıyla kuramsal bilgi ve uygulamanın birleştirilmesine önem verilir. Okullarımızda öğrenim gören öğrenciler bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşarak bu alanlarda ürettiklerini ve özgünlüklerini ortaya koyarlar. Etkin bir öğrenme sürecinin deneyime ve yaşantıya dayandığı gerçeği tüm öğretim süreçlerinde dikkate alınır. Öğrencilerimiz Türkçeyi doğru, güzel ve etkili konuşup güzel yazmanın yanında, yabancı dilleri etkin bir iletişim aracı olarak kullanabilirler. Her öğrencimizin ilgi duyduğu bir spor ve sanat dalıyla ilgilenmesi ve okulumuzda bu uğraşlar için yer ve zaman bulması sağlanır.

Akademi Okulları, öğrenen merkezli eğitimin; kişilere yalnızca öğrenmek istediklerini seçme hak ve sorumluluğu vermediğinin, aynı zamanda bireyin kendisine en uygun öğrenme yöntemini seçme şansı da tanıdığının bilincindedir. Kısacası, öğrenmenin parmak izi kadar kişiye özgü olduğunun farkındadır.

II. Meşrutiyet döneminde eğitimde yenileşme hareketleri kapsamında ortaya koyulan iki kuram; Cumhuriyet dönemi boyunca eğitim politikalarımızın belirlenmesinde etkili olmuştur. Bu kuramlar; Emrullah Efendi tarafından yazılan, eğitimin yükseköğretimden başlayarak yenileşmesini savunan “Tuba Ağacı Nazariyesi” ve Mustafa Satı Bey tarafından yazılan, eğitimin ilköğretimden başlayarak yenileşmesini savunan “Kiraz Ağacı Nazariyesi”dir. Eğitim tarihimize baktığımızda başarılarından sıkça söz edilen “köy enstitüleri”, “müfredat laboratuvar okulları”, “öğretmen okulları”, “maarif kolejleri”, vb. çalışmalar bu iki nazariyenin kesişim kümelerini oluşturmaktadır. Buradan hareketle Çözüm Akademi Okulları için TUBA ve KİRAZ isimli iki telif model geliştirilmiş, bu iki model ile Çözüm Akademi Okulları Öğrenme Ekosistemi kurgulanmıştır.